Themes speed test results for author: amdhas

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
1. Amdhas 0.1.9 amdhas 90
2. Art Blogazine 1.0.2 amdhas 90
3. Batik 0.0.3 amdhas 93
4. Embed 1.0 amdhas 89
5. Nusantara 1.0.0 amdhas 96
Random Tests
Progeny MMXIV screenshot

Progeny MMXIV

by: thelukemcdonald

12086
0%
Quick-Vid screenshot

Quick-Vid

by: mattdanner

25163
0%
River of Silver screenshot

River of Silver

by: zwwooooo

16484
0%